Technology from tomorrow

Outstanding Services ServicesServices

Lorem Ipsum is simply dummy of printing and typesetting and industry. Lorem Ipsum been.

Well Documented

Lorem Ipsum is simply dummy of printing and typesetting and industry. Lorem Ipsum been.

Simple To Use

Lorem Ipsum is simply dummy of printing and typesetting and industry. Lorem Ipsum been.

High Performance

Lorem Ipsum is simply dummy of printing and typesetting and industry. Lorem Ipsum been.

Technology from tomorrow

Outstanding Features FeaturesFeatures

Lorem Ipsum is simply dummy of printing and typesetting and industry. Lorem Ipsum been.

Business Growth

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Business Sustainability

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Business Performance

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Business Organization

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Dedicated Teams

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

24X7 support

Many variations of at Lorem Ipsum but the majority have suffered. Lorem Ipsum the majority suffered.

Skala dezadaptacyjnego marzycielstwa, MDS

Skala dezadaptacyjnego marzycielstwa (Maladaptive Daydreaming Scale) została opracowana przez Somera i wsp. W 2016 roku. MDS została przetłumaczona na 39 języków, ale przeprowadzono walidację tylko siedmiu wersji językowych: arabskiej, francuskiej, hebrajskiej, węgierskiej, włoskiej, tureckiej i polskiej.

MDS jest kwestionariuszem samoopisu, który pozwala ocenić nasilenie dezadaptacyjnego marzycielstwa. Badany jest proszony o ocenę różnych aspektów doświadczeń związanych z marzycielstwem oraz z jego wpływem na codzienne funkcjonowanie. Odpowiedzi są oceniane w 11-punktowej skali, od 0% do 100%. Całkowity wynik jest obliczany jako średnia. W zależności od badania punkt odcięcia dla dezadaptacyjnego marzycielstwa wynosił od 25 do 51. W polskiej wersji skali przyjęto za punkt odcięcia wynik 42. W polskim tłumaczeniu przygotowano wersję pełną 16-itemową oraz krótką, obejmującą 5 pozycji. Krótka wersja okazała się lepiej różnicować między klinicznym a nieklinicznym nasileniem dezadaptacyjnego marzycielstwa.  Obie można znaleźć w zakładce NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE na www.traumaidysocjacja.pl

Dezadaptacyjne marzycielstwo
(fragment artykułu)

W świetle klasycznych teorii psychologicznych fantazjowanie jest naturalnym zjawiskiem , które wspiera rozwój człowieka. Według Winnicotta (1971), użycie obiektów przejściowych (ssanie z kciuka, koc) i fantazjowanie pozwalają dzieciom internalizować swoich opiekunów i radzić sobie z separacją. Piaget (1913) podkreśla, że ​​użycie fantazji i symboliki (np. gałąź jako magiczna różdżka) pomaga dzieciom rozwijać funkcje poznawcze i eksperymentować z różnymi rolami (rodzic, policjant, złodziej). W wieku dorosłym fantazjowanie może sprzyjać planowaniu i osiąganiu celów. Teorie te podkreślają pozytywne aspekty fantazjowania i stanowią przeciwwagę dla poglądów Freuda (2008), który głównie uważał je za sposób za sposób rozwiązanie podstawowych konfliktów i rekompensatę niezaspokojonych potrzeb. Przykładami są fantazje wielkościowe odnośnie sławy i podziwu innych ludzi, przez osoby czujące się niekompetentne lub nieistotne. Takie strategie mogą pomóc im chronić ich wizerunek i zapewnić pocieszenie, służąc w ten sposób emocjonalnej regulacji (Pietkiewicz i in., 2018).

Jednakże marzycielstwo może być stosowane nadmiernie (czasem wiele godzin dziennie) lub kompulsywnie i stać się dezadapatcyjne. Somer (2002) zdefiniował dezadaptacyjne marzycielstwo (maladaptive daydreaming, MD) jako „obszerną aktywność fantazjowania, która zastępuje interakcję człowieka i/lub zakłóca się funkcjonowanie akademickie, interpersonalne lub zawodowe ”(s. 199). Soffer-Dudek i Theodor-Katz (2022) twierdzą, że obecnie jest ponad 100 000 osób, które samodzielnie zdiagnozowały się jako fantazjujące w sposób dezadaptacyjny (Maladaptive Daydreamers, MDRS). Ich badanie epidemiologiczne sugerowało prawdziwą częstość występowania 2,5% w populacji Izraela. Biegelsen i Schupak (2011) zaobserwowali że ludzie używający fantazjowania w kompulsywny sposób mieli problemy z kontrolowaniem czasu spędzonego na marzeniach na jawie i doświadczali wiele wstydu i zmartwienia odnośnie wpływu tego na ich życie społeczne. MDRS mogą oddawać się fantazjowaniu przez długie godziny i doświadczać irytacji, jeśli coś im je zakłóca. Może to prowadzić do zaniedbania obowiązków, konfliktów interpersonalnych i unikanie wyzwań w realnym życiu.

Chociaż niewiele badań dotyczy MD w populacjach klinicznych, to niektóre badają pod tym katem pacjentów z diagnozą depresji, lęku, ADHD, PTSD, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń dysocjacyjnych i uzależnienia od internetu, pornografii lub grania (Somer, 2002; Sharma i Mahapatra, 2021; Pietkiewicz i in., 2018; Ross, West i Somer, 2020; Theodor-Katz i in., 2022). Pietkiewicz i in. (2018) podkreślają, że samo MD ma cechy uzależnienia behawioralnego. Jest to ważne w praktyce klinicznej, ponieważ używanie fantazjowania w uzależniający sposób może zakłócać leczenie podstawowego zaburzenia, z jakim pacjent zgłasza się do terapii.  Według Freimuth i in. (2008), klinicyści często pomijają uzależnienia behawioralne towarzyszące innymi zaburzeniami psychicznymi co komplikuje trafność oceny klinicznej i negatywnie wpływa na efekty leczenia.  Do tej pory brak jest badań odnośnie znaczenia dezadaptacyjnego marzycielstwa dla rokowania w leczeniu innych zaburzeń psychicznych, jednak istnieją przesłanki, że podobnie jak każde uzależnienie behawioralne pogarszać może ono wyniki tego leczenia.

Aby zmierzyć ten konstrukt, Somer i in. (2016) opracowali Skalę Dezadaptacyjnego Marzycielstwa (MDS). MDS została przetłumaczona na 39 języków, ale walidowano tylko siedem wersji językowych: arabską, francuską, hebrajską, węgierską, włoską, turecką i polską.

Superwizje w PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM

Elementem PROGRAMU CERTYFIKACYJNEGO są superwizje podejmowanych przez terapeutę działań diagnostycznych wobec pacjentów z zaburzeniami związanymi z traumą. Z pewnym opóźnieniem, ale jednak już wkrótce, organizowane będą superwizje online w małych grupkach. Osoby zarejestrowane w PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM otrzymają powiadomienie mailowe odnośnie terminów.

Aby przygotować się do udziału w superwizji należy spełnić dwa poniższe warunki:

A) ukończone SZKOLENIE PODSTAWOWE (realizowane pod nazwą DIAGNOZA ZABURZEŃ DYSOCJACYJNYCH: WARSZTAT TADS-I)

B) przygotowanie opisu pacjenta (uwzględniającego co najmniej podpunkt 1 i 2).

  1. wywiad ogólny (kierując się wskazówkami zawartymi w załączniku nr 1
  2. testy przesiewowe w kierunku zaburzeń dysocjacyjnych (TEC, DSS lub DESR / A-DES / CDC, SDQ-20) wypełnione przez pacjenta i omówione z nim w celu uzyskania konkretnych przykładów objawów, które zgłasza
  3. wywiad TADS-I: przedstawienie informacji zabranych w trakcie wywiadu i uporządkowanych według poszczególnych profilów objawów według załącznika nr 2. Do tego celu może być przydatne użycie algorytmu oceny objawów w każdym profilu objawowym (załącznik nr 3), w którym wymienione są numery pytań odnoszących się do objawów charakteryzujących dany profil

We work in partnership with all the major technology solutions

There are many variations of passages of lorem Ipsum available, but the majority