Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych – szkolenie w Bydgoszczy

Termin: 17-18.11.2018 r.

Liczba godzin szkoleniowych: 20

Koszt uczestnictwa: 600 zł

Organizator: TERAPEUTICA, Aleje Adama Mickiewicza 17/2, Bydgoszcz

Kontakt w sprawie zapisów: Ola Janiszewska, nr tel. 501024105, olajaniszewska@wp.pl

Zgłoszenia: proszę pobrać, wypełnić i podpisać FORMULARZ, a następnie wysłać jego skan na adres olajaniszewska@wp.pl

W czasie dwudniowego warsztatu przedstawimy teoretyczne zagadnienia dotyczące rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych, a uczestnicy będą mogli nabyć praktycznych umiejętności pozwalających rozpoznawać różne rodzaje zaburzeń dysocjacyjnych. Teoretyczna strona warsztatu pozwoli zdefiniować pojęcie dysocjacji i zrozumieć jej znaczenie jako mechanizmu psychopatologicznego w odniesieniu do teorii dysocjacji strukturalnej, która od lat ’80 XX wieku rozwijana jest przez klinicystów holenderskich (Onno van de Hart, Ellert Nijenhuis, Suzette Boon). Z perspektywy tej teorii możliwe jest zrozumienie złożonej klinicznej prezentacji zaburzeń dysocjacyjnych. W trakcie warsztatu przedstawione zostaną szczegółowo objawy dysocjacji psychoformicznej i somatoformicznej. Omówione zostaną narzędzia przesiewowe (dostępne w polskich wersjach językowych) do badania tych objawów w zakresie ich stosowania w praktyce klinicznej.

Głowna część warsztatu oparta będzie na wykorzystaniu ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms Interview), którego autorkami są Suzette Boon i Helga Matthess. Jest to obszerny wywiad dostępny w języku polskim, który pozwala na rzetelne ustalenie rozpoznania zaburzeń dysocjacyjnych, którego stosowanie wymaga jednak pewnego przygotowania. Omówione zostaną poszczególne części wywiadu, a komentarze dotyczące poszczególnych pytań pozwolą na lepsze różnicowanie objawów dysocjacyjnych od niedysocjacyjnych.  Przedstawimy możliwe odpowiedzi pacjentów na poszczególne pytania wywiadu oraz wskażemy, w jaki sposób uściślać uzyskiwane informacje, aby ostatecznie zmierzać do postawienia właściwego rozpoznania. Cele te zostaną zrealizowane poprzez prezentacje materiału klinicznego oraz nagrań wideo z wywiadów diagnostycznych. Uczestnicy warsztatu będą mogli też samodzielnie dokonać kodowania fragmentu nagranego wywiadu, aby przedyskutować później trudności pojawiające się w tym zadaniu.

Prowadzenie:

Dr n. hum. Igor Pietkiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP. Kieruje Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy katowickim wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS, gdzie realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Jest kierownikiem akredytowanego przez SNP PTP programu stażowego do certyfikatu psychoterapeuty w CZP Feniks w Sosnowcu i prowadzi prywatą praktykę w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i dysocjacyjnymi. Jest członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Dr n.med. Radosław Tomalski jest psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP oraz PTPPd, kieruje dziennym odziałem psychiatrycznym w CZP Feniks w Sosnowcu, prowadzi również praktykę prywatną w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz z zaburzeniami psychotycznymi. W ostatnich latach zajmuje się również diagnozą i terapią zaburzeń dysocjacyjnych, a także bierze udział w projektach badawczych związanych z tymi zagadnieniami. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przedstawicielem na Polskę Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

 

Patronat:

Konferencja w Debreczynie, Węgry

W dniach 11-12 maja 2018 na Wydziale Psychologii węgierskiego Uniwersytetu w Debreczynie gościły dwie znakomite postacie związane z europejską tradycją teorii strukturalnej dysocjacji osobowości: Dr Suzette Boon i Prof. Onno van der Hart. W ciągu dwóch dni przedstawili oni podstawowe założenia i metody swojej pracy z pacjentami cierpiącymi na złożone zaburzenia dysocjacyjne. Szczególnie podkreślali wagę prawidłowego rozpoznawania tych zaburzeń, gdyż sposób prowadzenia terapii oraz dokonywane interwencje terapeutyczne są w ścisłej zależności od diagnozy.

Prof. Van der Hart przedstawił główne założenia teorii strukturalnej dysocjacji odwołując się przede wszystkim do tradycji sięgającej Pierre’a Janeta, który był rówieśnikiem Zygmunta Freuda. Więcej informacji na temat tej teorii można znaleźć w artykule pod linkiem:

 Pietkiewicz, I. J. i Tomalski, R. (w druku). Zaburzenia związane z traumą ‒ perspektywa teoretyczna. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24(2).

Dr Suzette Boon przedstawiła zasady rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych oraz trudności, jakie można napotkać w tym obszarze. Poruszyła również główne założenia fazy stabilizacji w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych, a tematowi temu zostanie poświęcony  dwudniowy warsztat, który odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Katowicach.

W dalszej części konferencji zostały omówione kolejne fazy leczenia (druga i trzecia), wraz z metodą integracji traumatycznych wspomnień wypracowaną przez prelegentów, metodą prowadzonej syntezy (ang. guided synthesis).